Arbeidsongevallen vallen buiten de nieuwe re-integratieregeling. Toch is het belangrijk voor de re-integratie dat uw werknemer snel terug aan de slag gaat. Previdis vroeg Geert Hullebroeck, adviseur schadedienst arbeidsongevallen bij P & V, waar u moet op letten bij werkhervatting na een arbeidsongeval.

Hoe volgt P&V de arbeidsongeschikte werknemer op na een arbeidsongeval en wanneer mag hij het werk hervatten?

Na het arbeidsongeval brengt de werkgever P&V zo snel mogelijk op de hoogte. Als aan de wettelijke voorwaarden voldaan is, aanvaarden we het dossier. Bij kleinere ongevallen volgen we het medische dossier op papier op. Bij ernstigere ongevallen schakelen we een raadsgeneesheer in.

Op het moment dat de werkgever ons laat weten dat de werknemer opnieuw aan het werk gaat, geldt een verschillende aanpak afhankelijk van de duur van de arbeidsongeschiktheid. Als de werknemer minder dan 7 dagen afwezig was, zijn er geen extra formaliteiten. Bij een afwezigheid van 7 tot 30 dagen moet de verzekeraar de werkhervatting melden per brief. Was de werknemer meer dan 30 dagen afwezig, dan moet de behandelende arts of de raadgevende arts van de verzekeraar, een medisch attest invullen met verschillende rubrieken. Zo moet hij bijvoorbeeld aangeven of er nog restletsels zijn en of die een invloed hebben op het verdienvermogen.

Mag de werknemer (tijdelijk) het werk hervatten met deeltijds of aangepast werk?

Als alle partijen akkoord zijn, kan de werknemer met aangepast of deeltijds werk opnieuw bij zijn werkgever aan de slag gaan. De verzekeraar vergoedt dan het verschil in loon voor de werknemer of het rendementsverlies voor de werkgever. Dit is altijd een tijdelijke regeling. De vergoeding hangt af van de job en de werkcontext.

Als geen volledige genezing mogelijk is na een zwaar arbeidsongeval, dan wordt nagegaan hoe groot het percentage arbeidsongeschiktheid van de werknemer is. Hierbij zijn de verminderde kansen op de arbeidsmarkt van belang, onder andere rekening houdend met beroepservaring, kennis en opleiding van de werknemer. Het percentage arbeidsongeschiktheid geeft dan recht op een vergoeding die rekening houdt met het loon van de werknemer in het jaar dat voorafging aan het ongeval.

De vergoeding staat los van het loon dat de werknemer bij de werkhervatting verdient. Het is zelfs mogelijk dat de werknemer in zijn oude job aan de slag blijft voor hetzelfde loon en daar de vergoeding bovenop krijgt.

Wat als de werkhervatting niet evident is?

Voor de meeste werknemers is de situatie na een zwaar arbeidsongeval inderdaad minder rooskleurig. Vaak is het onmogelijk om met een blijvende verminderde arbeidsgeschiktheid dezelfde job weer op te nemen of zelfs bij dezelfde werkgever aan de slag te blijven. Dan zijn er twee opties. Ofwel, als hij voldoet aan de voorwaarden van de ziekteverzekering, gaat de werknemer met invaliditeitspensioen en krijgt hij een uitkering via de ziekteverzekering. Ofwel beëindigt de werkgever de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht. De werknemer kan dan een beroep doen op een werkloosheidsuitkering met daar bovenop de vergoeding voor zijn percentage arbeidsongeschiktheid. Wat het meest voordelig is voor de werknemer, verschilt sterk. De werknemer moet dit vooraf goed nagaan, zodat hij de beste oplossing kan kiezen.

Betaalt de arbeidsongevallenverzekering de kosten voor een werkpostaanpassing?

Aanpassingen aan de werkpost vergoeden we niet, hulpmiddelen voor de werknemer wel. Het ligt voor de hand dat we prothesen vergoeden, maar als de werknemer bijvoorbeeld orthopedische schoenen moet dragen, dan vergoeden we ook de orthopedische veiligheidsschoenen.

Is er een vergoeding mogelijk voor psychologische bijstand voor de werknemer, voor zijn collega’s en voor zijn familie?

Psychologische bijstand behandelen we als medische bijstand en is gedekt door de ongevallenverzekering. Dat geldt voor de werknemer en voor zijn collega’s, want die vallen ook onder de arbeidsongevallenpolis van de werkgever. Familieleden zijn niet aangesloten via de arbeidsongevallenpolis, maar kunnen daarvoor wel aanvullend verzekerd zijn.

Moet de werknemer een attest van arbeidsgeschiktheid hebben om het werk te mogen hervatten?

Op het einde van een periode van arbeidsongeschiktheid moet de werknemer zich spontaan op het werk aanmelden en kan hij zijn job weer opnemen. Een attest van genezing is voor de meeste werknemers niet nodig en de werkgever mag dit niet eisen.

Voor bepaalde categorieën werknemers is na een afwezigheid van minstens vier weken een controle op de arbeidsgeschiktheid door de bedrijfsarts verplicht. Het gaat om werknemers in een veiligheidsfunctie, in een functie met verhoogde waakzaamheid of werknemers die een risicovolle activiteit uitvoeren. Die moeten zich laten controleren ten vroegste op de dag dat ze opnieuw starten en ten laatste op de tiende dag daarna. De beslissing van de bedrijfsarts is bindend.

Mag de werknemer het werk vroeger hervatten?

Dat mag, in overleg met de arbeidsongevallenverzekeraar en de werkgever. Hij hoeft zelfs geen attest van genezing voor te leggen.

Arbeidsongevallen voorkomen is prioriteit

Tot slot is voorkomen nog altijd beter dan genezen. Door te sensibiliseren om de veiligheidsmaatregelen na te leven en te bouwen aan een breed gedragen veiligheidscultuur kan men arbeidsongevallen voorkomen.

Meer informatie

Je vindt de wetgeving over arbeidsongevallen op de website van de federale overheid.
Informatie over de arbeidsongevallenverzekering vind je bij (P&V).