Pesten op het werk is een groot probleem. Wekelijks krijgt een op vijf werknemers ermee te maken. Pesten leidt tot aanzienlijke psychische schade. De gepeste werknemer komt in een sociaal isolement terecht, meldt zich ziek of verliest zijn job. Voor de werkgever veroorzaakt het verminderde productiviteit, verzuimkosten en soms ook juridische kosten.

Wanneer spreken we van pesten op het werk?

Pesten is gedrag dat de persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of psychische integriteit van een persoon aantast. Het brengt de job van het slachtoffer in gevaar. De werkvloer wordt een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving. De pesterijen zijn ontoelaatbaar en vinden gedurende een langere tijd plaats.

Wat moet je als werkgever doen?

Geweld en pesterijen op het werk maken deel uit van de psychosociale risico’s op het werk. De werkgever moet maatregelen treffen om die risico’s te voorkomen en om de schade ervan te voorkomen en te beperken.

Daarnaast moet de werkgever een preventieadviseur of vertrouwenspersonen aanstellen en binnen het bedrijf een interne procedure opzetten, die ervoor zorgt dat het slachtoffer wordt opgevangen, raad ontvangt, en een snelle en onpartijdige tussenkomst geniet.

Hoe kan je pesten op het werk aanpakken?

Leg de vinger op pestgedrag

Het is belangrijk om pestgedrag snel in de kiem te smoren. Dat betekent dat je alert moet zijn voor de eerste signalen. Praat erover met je werknemers. Hoe voelt de werknemer zich op het werk?

Een nulmeting naar pestgedrag kan inzichten leveren over pestgedrag op de werkvloer. Een anonieme vragenlijst rond pestgedrag die werknemers in een doos kunnen droppen, kan heel wat aan het licht brengen.

Geef duidelijke grenzen aan

Een pestcultuur hangt vaak samen met de normen, de waarden en de grenzen die een organisatie hanteert en communiceert. Maak duidelijk dat je pestgedrag niet accepteert. Geef als leidinggevende het voorbeeld. Zet dit kracht bij door gevolgen te koppelen aan dergelijk gedrag. Bespreek pestgedrag op regelmatige basis, bijvoorbeeld in teambesprekingen.

Zorg voor duidelijkheid over taken

Onduidelijkheden over taken veroorzaken ergernis en stress. Een heldere functieomschrijving voor elke werknemer biedt hiervoor een oplossing. Zo voorkom je ook dat iemand opdraait voor alle rotklussen.

Werk aan een positieve teamgeest

De pester aanpakken is zelden de oplossing. Sterker nog, je versterkt het pestende systeem door de pester onder druk te zetten. Bij pestgedrag is het team vaak een deel van het probleem. Slachtoffers van pesten vertellen bijna altijd dat ze last hadden van toekijkende collega’s. Daarom is het belangrijk om te werken aan een positieve teamgeest, waarin iedereen samenwerkt aan hetzelfde doel. Acceptatie van elkaar en van de verschillen tussen teamleden is een voorwaarde. Dan krijgt pestgedrag geen kans.

Train leidinggevenden en medewerkers

Pesten bestrijden staat of valt met een kordate aanpak door de leidinggevenden. Een training kan daarbij helpen. Daarin leren ze niet alleen hoe ze pestgedrag herkennen, maar ook hoe ze ermee moeten omgaan. Maar ook medewerkers hebben baat bij een training, bijvoorbeeld conflicthantering. Daarin leren ze hun grenzen aangeven en de regie te voeren over hun welzijn.

Onderneem actie

Zodra een leidinggevende op de hoogte is van het pestgedrag, moet hij aangeven dat dit niet getolereerd wordt en de gepeste medewerker steunen. Verder is het zinvol om medewerkers aan te sporen om pesten altijd te melden.

Aandacht in het arbeidsreglement

In het arbeidsreglement moet de procedure staan om pesterijen te melden, met daarbij de gegevens van de preventieadviseur of vertrouwenspersoon. Informeer alle werknemers over de procedure en herhaal regelmatig dat het belangrijk is om pestgedrag te melden.

 

Bronnen:

Psychoterreur op de werkvloer (VGZ)

25 manieren om pesten op de werkvloer aan te pakken (www.overduurzameinzetbaarheid.nl)

Wetgeving psychosociale risico’s op het werk (Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)